Skip to content
Dokumentacja w postępowaniach przygotowawczych /KPP Brzesko PDF Drukuj Email
28.12.2006.
ZATWIERDZAM

Brzesko, dnia 16 listopada 2006 r.

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY DLA DOBREJ PRAKTYKI

"Dokumentacja w postępowaniach przygotowawczych"

Podmiot zgłaszający DP

Komenda Powiatowa Policji w Brzesku

Podmiot/komórka organizacyjna realizująca DP

Sekcja Dochodzeniowo – Śledcza
Referat dw. z Przestępczością Gospodarczą
Komisariat Policji w Czchowie
Posterunek Policji w Szczurowej

Komórka (jednostka) wiodąca – odpowiedzialna za realizacje

Sekcja Dochodzeniowo – Śledcza

Podmioty współpracujące w realizacji DP


Osoba do kontaktów w sprawie DP (z jednostki zgłaszającej) telefon/fax/e-mail

Osoba do kontaktów w sprawie DP (z jednostki realizującej)
telefon/fax/e-mail


KRYTERIA DP
OPIS
Obszar, w jakim zastosowana została DP

a. prewencja
b. dochodzeniowo – śledczy
c. postępowania administracyjne
d. kadrowo – szkoleniowy
e. logistyka
f. planowanie strategiczne i sprawozdawczość
g. kształtowanie wizerunku Policji

Podstawa prawna zadania realizowanego DP

Kodeks Postępowania Karnego.


KRYTERIA DP
OPIS
Cel realizowany przez zastosowanie DP

Sporządzanie druków, dokumentów i pism wymaganych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych.

Skąd wzięła się inicjatywa w zakresie wypracowania DP (krótka diagnoza)

Stwierdzona czasochłonność związana ze sporządzaniem dużej ilości wymaganych druków i pism w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych spowodowała konieczność poszukiwania nowych rozwiązań mogących poprawić ten stan rzeczy.

Innowacyjność DP – róznica od dotychczasowego sposobu postępowania

Po jednorazowym wprowadzeniu danych, system komputerowy generuje ok. 30 potrzebnych dokumentów, bez konieczności każdorazowego wpisywania bądź kopiowania tych samych treści do różnych dokumentów.

Przedział czasowy, w jakim DP była/jest realizowana

DP jest realizowana na bieżąco od lutego 2006 r.

Krótka charakterystyka dzialań podjętych przy realizacji DP z uwzględnieniem głównych etapów przedsiewzięcia oraz ról poszczególnych uczestników

Opracowano program komputerowy, który następnie zainstalowano na stanowiskach komputerowych wykorzystywanych przez pracowników dochodzeniowo-śledczych oraz udzielono tym pracownikom instruktażu w kwestii wykorzystywania programu.

Korzyści z zastosowania DP (efekty, wyniki, itp.)

Skrócenie czasu sporządzania dokumentacji, a co za tym idzie czasu prowadzenia postępowania przygotowawczego.

Sposób/metoda pomiaru wyników osiąganych w trakcie realizacji DP

Nie dotyczy


KRYTERIA DP
OPIS
Uniwersalność DP – ocena możliwości zastosowania w innych jednostkach Policji

DP jest możliwa do zastosowania we wszystkich jednostkach Policji każdego szczebla.

Zasoby niezbędne do zastosowania DP
(techniczne, osobowe)

Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem Windows z aplikacją Excel.

Skutki finansowe zastosowania DP (ewentualny sposób finansowania)

Nie wywołuje skutków finansowych, w przypadku posiadania wyżej opisanych stanowisk komputerowych nie wymaga nakładów finansowych.

Dotychczasowy sposób propagowania/
upowszechniania DP

W dniu 23.02.2006 r. zgłoszono projekt programu do Zespołu Zarządzania Jakością KWP w Krakowie.

 
następny artykuł »