Skip to content
Obsługa zdarzeń /KMP Rybnik PDF Drukuj Email
19.12.2006.
ZATWIERDZAM

Rybnik dnia 10.11.2006 r.


FORMULARZ ZGLOSZENIOWY DLA DOBREJ PRAKTYKI

„Obsługa zdarzeń”

Podmiot zgłaszający DP

Komenda Miejska Policji w Rybniku

Podmiot/komórka organizacyjna realizująca DP

Referat Dochodzeniowo- Śledczy Sekcji Kryminalnej KMP w Rybniku

Komórka (jednostka) wiodąca – odpowiedzialna za realizacje

Referat Dochodzeniowo- Śledczy Sekcji Kryminalnej KMP w Rybniku

Podmioty współpracujące w realizacji DP

Sekcja Prewencji KMP, Komisariaty Policji podległe KMP w Rybniku (4) oraz Referat Operacyjno- Rozpoznawczy Sekcji Kryminalnej KMP w Rybniku

Osoba do kontaktów w sprawie DP (z jednostki zgłaszającej) telefon/fax/e-mail

Osoba do kontaktów w sprawie DP (z jednostki realizującej)
telefon/fax/e-mail


KRYTERIA DP
OPIS
Obszar, w jakim zastosowana została DP

a. prewencja
b. dochodzeniowo – śledczy
c. postępowania administracyjne
d. kadrowo – szkoleniowy
e. logistyka
f. planowanie strategiczne i sprawozdawczość
g. kształtowanie wizerunku Policji

Podstawa prawna zadania realizowanego DP

Decyzja nr 97/06 Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku z dnia 04.10.2006r. w sprawie powołania grupy do obsługi zdarzeń na terenie Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.


KRYTERIA DP
OPIS
Cel realizowany przez zastosowanie DP

Podniesienie jakości przyjmowania zawiadomień o przestępstwie i wykonywania pierwszych czynności po zgłoszeniu.

Skąd wzięła się inicjatywa w zakresie wypracowania DP (krótka diagnoza)

Analiza ilości zgłoszeń oraz jakości obsługi zdarzeń.

Innowacyjność DP – róznica od dotychczasowego sposobu postępowania

Wcześniej dyżury do przyjmowania zawiadomień pełnił każdy policjant Referatu Dochodzeniowo- Śledczego. Obecnie tylko policjanci z wydzielonej grupy.

Przedział czasowy, w jakim DP była/jest realizowana

Lipiec 2006 do nadal.

Krótka charakterystyka dzialań podjętych przy realizacji DP z uwzględnieniem głównych etapów przedsiewzięcia oraz ról poszczególnych uczestników

Grupa zdarzeniowa składa się z 14 funkcjonariuszy, z czego 5 prowadzi postępowania przygotowawcze oraz pełni dyżury weekendowe, 9 funkcjonariuszy pełni dyżury zdarzeniowe oraz prowadzi czynności w ramach rekwizycji dla innych jednostek.

Korzyści z zastosowania DP (efekty, wyniki, itp.)

Podniesiona jakość obsługi zdarzeń, prowadzonych następnie postępowań przygotowawczych.

Sposób/metoda pomiaru wyników osiąganych w trakcie realizacji DP

Oceny okresowe danych funkcjonariuszy i całej grupy przez Naczelnika Sekcji Kryminalnej oraz Zastępcę Komendanta Miejskiego nadzorującego pion kryminalny.


KRYTERIA DP
OPIS
Uniwersalność DP – ocena możliwości zastosowania w innych jednostkach Policji

Istnieje możliwość stworzenia grupy przy odpowiedniej ilości etatów w komórce Sekcji Kryminalnej.

Zasoby niezbędne do zastosowania DP
(techniczne, osobowe)

Osobowe (14 f-szy, w tym kierownik grupy)
Rzeczowe (pomieszczenia, zestawy komputerowe, samochody służbowe)

Skutki finansowe zastosowania DP (ewentualny sposób finansowania)

Brak.

Dotychczasowy sposób propagowania/
upowszechniania DP

Grupa zdarzeniowa działa od lipca 2006r. do nadal, praktyka potwierdza że powołanie tej grupy było celowe i zasadne.

 
« poprzedni artykuł