Skip to content
Festiwal Małych Form Teatralnych pod hasłem "Dramat i tragedię pozostaw teatrowi"/ KWP Białystok PDF Drukuj Email
01.12.2006.
ZATWIERDZAM

Białystok, dnia 9 grudnia 2008 r.

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY DLA DOBREJ PRAKTYKI

„Festiwal Małych Form Teatralnych pod hasłem „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”

Podmiot zgłaszający DP

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Podmiot/komórka organizacyjna realizująca DP

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Komórka (jednostka) wiodąca – odpowiedzialna za realizacje

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku (od 2002 r. do stycznia 2008 r.)

Kuratorium Oświaty na podstawie aktu przekazania koordynacji projektu

w dniu 15 stycznia 2008 roku

Podlaskie Centrum Informacji Europejskiej w Białymstoku. Towarzystwo „Amicus".
Podmioty współpracujące w realizacji DP

· Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

· Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

· Urząd Miejski w Białymstoku

· Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

· Teatr Lalki i Aktora w Łomży

· Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach

· Białostocki Teatr Lalek

· Teatr „Improwizacje”

· Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu

· Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku i Łomży

· Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP – KLATKA w Warszawie

· Podlaska Telewizja PTV

· podlaskie szkoły gimnazjalne

- placówki pomocowe i terapeutyczne
Osoba do kontaktów w sprawie DP (z jednostki zgłaszającej) telefon/fax/e-mail

tel. sł. 711 34 88 (resort) lub 085/677 34 88 (miejski)

fax. 711 32 07 (resort) lub 085/677 32 07 (miejski)

e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Osoba do kontaktów w sprawie DP (z jednostki realizującej)
telefon/fax/e-mai

Towarzystwo Amicus, Białystok tel:085/653-77-53

Kuratorium Oświaty w Białymstoku tel:085/748-48-48KRYTERIA DP

OPIS

Obszar, w jakim zastosowana została DP

a. prewencja
b. dochodzeniowo-śledczy
c. postępowania administracyjne
d. kadrowo - szkoleniowy
e. logistyka
f. planowanie strategiczne i sprawozdawczość
g. kształtowanie wizerunku Policji

Podstawa prawna zadania realizowanego DP
Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. 2007 r. Nr 171, poz. 1065).

KRYTERIA DP

OPIS

Cel realizowany przez zastosowanie DP

CELE PROGRAMU:

Ograniczenie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich,
w szczególności poprzez:

· stworzenie w środowisku młodzieży skutecznych mechanizmów obronnych wobec negatywnych zjawisk społecznych,

· ukazanie destrukcyjnych skutków stosowania przemocy rówieśniczej oraz wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nacisku ze strony grupy,

· promowanie zdrowego stylu życia oraz ukazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego – wolnych od używek i zachowań agresywnych,

· pobudzenie aktywności wychowawców szkół gimnazjalnych z terenu woj. podlaskiego na rzecz pracy twórczej z młodzieżą,

- integracja środowiska lokalnego w walce przeciwko negatywnym zjawiskom społecznym dotykającym młode pokolenie.
Skąd wzięła się inicjatywa w zakresie wypracowania DP (krótka diagnoza)
Inicjatywa ukierunkowana jest na podlaską gimnazjalną społeczność uczniowską – jako społeczność wysokiego ryzyka. Dotyczy problematyki związanej głównie z okresem dorastania - przemocy, alkoholizmu i narkomanii a także, uwzględniając przygraniczne położenie Podlasia, skupiającego znaczną różnorodność kulturową oraz wyznaniową – również nietolerancji w środowiskach szkolnych. Formuła Festiwalu jest rozszerzona o debaty profilaktyczne, które są prowadzone w toku zajęć wychowawczych z młodzieżą, a także wykorzystywana jest podczas spotkań z rodzicami i opiekunami - w ciągu trwania całego roku szkolnego. Odbiorcami projektu są również nauczyciele i pedagodzy szkolni, którzy biorąc udział
w szkoleniach, spotkaniach zespołu i konsultacjach – podnoszą swoje kwalifikacje z zakresu innowacyjnych metod i technik pracy z grupą.
Innowacyjność DP – róznica od dotychczasowego sposobu postępowania
Praca młodzieży gimnazjalnej z wychowawcami i pedagogami szkolnymi ukierunkowana na identyfikacje lokalnych zagrożeń oraz na tej podstawie budowa scenariusza profilaktycznego spektaklu. Wykorzystanie metody dramy w profilaktyce i edukacji.
Przedział czasowy, w jakim DP była/jest realizowana

Proces ciągły od 2002 roku.

- październik 2002 – zainicjowanie i wdrożenie projektu przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku;

- lata 2002-2007 – organizacja i koordynacja pięciu edycji Festiwalu Małych Form teatralnych pod hasłem „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi” przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Białymstoku;

- rok 2007 – rozpisanie projektu wspólnie przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku i Kuratorium Oświaty
w Białymstoku o dofinansowanie z MSWiA oraz jego złożenie z ramienia Kuratorium Oświaty w Białymstoku;

- 15 styczeń 2008 – podpisanie aktu przekazania koordynacji Festiwalu Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty w Białymstoku;

- luty 2008 – otrzymanie dofinansowania w wysokości 162.000 zł.;

- rok 2008 - wyłonienie realizatora przedsięwzięcia – Towarzystwo Amicus.

Krótka charakterystyka dzialań podjętych przy realizacji DP z uwzględnieniem głównych etapów przedsiewzięcia oraz ról poszczególnych uczestników

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:

Inauguracja projektu

- wdrożenie harmonogramu projektu,

- upowszechnienie informacji we wszystkich szkołach gimnazjalnych znajdujących się na terenie woj. podlaskiego,

- stworzenie listy szkół, które przystąpiły do projektu (2008 r. - 48 gimnazjów)

I ETAP – Szkolny

Praca wychowawców oraz pedagogów z młodzieżą gimnazjalną w zakresie:
identyfikacji problemów dotykających młodzież oraz opracowania formy prezentacji teatralnej zawierającej wyraźne przesłanie o walorach profilaktycznych.

Szkolenia nauczycieli oraz utworzenie witryny internetowej projektu

- Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli szkół, które przystąpiły do projektu. Celem szkoleń jest przedstawienie możliwości wykorzystania dramy w pracy profilaktycznej z młodzieżą oraz zapoznanie z założeniami profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży.

- Przygotowanie i uruchomienie witryny internetowej zawierającej informacje o projekcie, przygotowywane materiały edukacyjne oraz fora dyskusyjne dla uczniów i nauczycieli przygotowujących inscenizacje teatralne o walorach profilaktycznych.

Zajęcia z uczniami w szkołach

- Zajęcia w szkołach, w trakcie których nauczyciele i pedagodzy szkolni pracując w uczniami identyfikują lokalne problemy młodzieży, poszukują skutecznych metod ich rozwiązania oraz opracowują prezentację teatralną zawierającą przesłanie o walorach profilaktycznych.

- Zorganizowanie i prowadzenie konsultacji oraz spotkań grupy wsparcia dla nauczycieli i pedagogów szkolnych pracujących z młodzieżą nad inscenizacjami. W trakcie konsultacji oraz spotkań grup wsparcia prowadzonych przez psychologów, psychoterapeutów, aktorów ich uczestnicy będą rozwiązywać bieżące problemy związane z pracą nad inscenizacjami oraz wynikającymi stąd kwestiami profilaktycznymi
w szkołach
.

II ETAP - Eliminacje strefowe

Ocena prezentacji przygotowanych form artystycznych wszystkich zgłoszonych drużyn z jednoczesnym wyłonieniem 8 finalistów. Konfrontacja przygotowanych prezentacji odbywa się udziałem młodzieży gimnazjalnej w regionach: białostockim, łomżyńskim oraz suwalskim przy udziale specjalistów reprezentujących: Policję, profesjonalne teatry, placówki pomocowe i terapeutyczne oraz Kuratorium Oświaty.

III ETAP – Konsultacje artystyczne

Organizowane są w Teatrze Dramatycznym im. A. Węgierki w Białymstoku – dla 8 zespołów wyłonionych podczas eliminacji strefowych.

IV ETAP – Finał Festiwalu

Podczas gali finałowej młodzież gimnazjalna woj. podlaskiego obserwuje
w Teatrze Dramatycznym im. A. Węgierki w Białymstoku najlepsze prezentacje teatralne w profesjonalnej oprawie. Zespołom przyznawane są:
I, II i III miejsca w klasyfikacji generalnej, I, II i III wyróżnienia za walory wychowawcze oraz I i II wyróżnienia za walory artystyczne.

V ETAP Ewaluacja programu i follow – up

· warsztaty dla pedagogów szkolnych i nauczycieli, zajęcia dla uczniów
i rodziców,

· przygotowanie publikacji, materiałów promocyjnych oraz witryny internetowej, co umożliwi wykorzystanie zaproponowanych działań we wszystkich gimnazjach województwa podlaskiego jako istotnego elementu działań profilaktycznych i wychowawczych,

· informacje uzyskane w tracie realizacji projektu zostaną wykorzystane
do planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach oraz
w planie nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2008/2009.

Nagranie płyty DVD

Nagranie płyty DVD zawierającej zarejestrowane podczas gali inscenizacje teatralne o walorach profilaktycznych. Wydawnictwo zostało zrealizowane w ilości 1500 szt.

Opracowanie materiałów dydaktycznych podsumowujących projekt

- Opracowanie i druk zestawu materiałów edukacyjnych (scenariuszy zajęć) zawierających propozycję wykorzystania płyty DVD z nagranymi inscenizacjami w pracy wychowawczej i profilaktycznej w szkołach.

- Opracowanie i druk publikacji zawierającej opis projektu, jego rezultaty, wynikające stąd wnioski oraz wystąpienia specjalistów podczas konferencji podsumowującej. Publikacja w formie segregatora, wraz
z materiałami metodycznymi została wydana w ilości 500 szt.

Warsztaty wakacyjne finalistów

Warsztaty zostały przeprowadzone podczas Przystanku PAT w Płocku.

Organizacja i prowadzenie powiatowych prezentacji efektów realizacji projektu

- Zorganizowanie i przeprowadzenie powiatowych prezentacji efektów realizacji projektu. W ich trakcie zostaną zaprezentowane inscenizacje uczniów oraz zostaną przedstawione zasady prowadzenia działań profilaktyczno wychowawczych z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych przygotowanych w ramach projektu.

- Prezentacje odbyły się w Białymstoku, Łomży i Suwałkach

Korzyści z zastosowania DP (efekty, wyniki, itp.)

1. Integracja środowiska lokalnego.

2. Wytworzenie wśród całej społeczności szkolnej - swoistego buforu wobec negatywnych zjawisk społecznych.

3. Zainspirowanie młodzieży do niekonwencjonalnego sposobu spędzania czasu wolnego.

4. Zachęcenie grona młodych ludzi do promocji swojej wiedzy oraz aktorskich umiejętności.

5. Znaczący wpływ na proces budowy wojewódzkiej strategii działań na rzecz zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

6. Istotne wydarzenie kulturalne oraz bardzo ważne forum dyskusyjne młodzieży o aktualnych zagrożeniach.

7. Znaczne zaangażowanie kadry pedagogicznej podlaskich szkół oraz profesjonalne wsparcie środowisk artystycznych.

8. Powstanie w wielu szkołach gimnazjalnych amatorskich grup teatralnych.

Aktywizacja wychowawców podlaskich szkół gimnazjalnych na rzecz pracy twórczej z młodzieżą.
Sposób/metoda pomiaru wyników osiąganych w trakcie realizacji DP

- Analiza liczby szkół nauczycieli i uczniów przystępujących do kolejnych edycji festiwalu.

- Analiza i ocena szkoleń dla nauczycieli i pedagogów.

- Analiza i ocena funkcjonowania grup wsparcia.

- Analiza i ocena odbioru przez młodzież programu w poszczególnych
środowiskach.

- Analiza i ocena inscenizacji teatralnych.

- Analiza i ocena zajęć z uczniami.

- Analiza i ocena materiałów promocyjnych oraz edukacyjnych.

- Analiza i ocena oddziaływania projektu na społeczności lokalne,
w których znajdują się gimnazja.

- Kwestionariusz wywiadu”.

- „Kwestionariusz ankiety”.

KRYTERIA DP

OPIS


Uniwersalność DP – ocena możliwości zastosowania w innych jednostkach Policji

Możliwość adaptacji programu w przypadku istnienia zaplecza techniczno-artystycznego.
Zasoby niezbędne do zastosowania DP
(techniczne, osobowe)

Udostępnienie na terenie województwa ośrodków teatralnych wraz z kadrą oraz zapleczem technicznym.

Pedagodzy i nauczyciele zainteresowani tą formą pracy profilaktycznej oraz młodzież gimnazjalna.
Skutki finansowe zastosowania DP (ewentualny sposób finansowania)

Środki finansowe na ufundowanie nagród zwycięzcom poszczególnych edycji – władze samorządowe.

Szkolenia dla pedagogów i nauczycieli biorących udział w programie
z zakresu darmowych metod pracy z młodzieżą.

Opracowanie i nagranie płyty DVD z finałowymi spektaklami.
Dotychczasowy sposób propagowania/
upowszechniania DP

Promocja projektu

Zamieszczenie informacji o projekcie we wszystkich lokalnych mediach (prasa, radio, TV), na stronach internetowych instytucji edukacyjnych, czasopismach wydawanych przez te instytucje. Patronem medialnym przedsięwzięcia została TV Białystok, ogłoszenia o projekcie zostały zamieszczone w gazecie codziennej „Kurier Poranny”

Rozesłanie do placówek edukacyjnych materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty).

Informowanie nauczycieli i pedagogów szkolnych na specjalnych spotkaniach informacyjnych oraz podczas seminariów, konferencji, warsztatów organizowanych przez inne instytucje edukacyjne.

Strona www, oraz serwis newsletter. 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »