Skip to content
Festiwal Ma造ch Form Teatralnych pod has貫m "Dramat i tragedi pozostaw teatrowi"/ KWP Bia造stok PDF Drukuj Email
01.12.2006.
ZATWIERDZAM

Bia造stok, dnia 9 grudnia 2008 r.

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY DLA DOBREJ PRAKTYKI

„Festiwal Ma造ch Form Teatralnych pod has貫m „Dramat i tragedi pozostaw teatrowi”

Podmiot zg豉szaj帷y DP

Komenda Wojewódzka Policji w Bia造mstoku

Podmiot/komórka organizacyjna realizuj帷a DP

Wydzia Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bia造mstoku

Kuratorium O鈍iaty w Bia造mstoku
Komórka (jednostka) wiod帷a – odpowiedzialna za realizacje

Wydzia Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bia造mstoku (od 2002 r. do stycznia 2008 r.)

Kuratorium O鈍iaty na podstawie aktu przekazania koordynacji projektu

w dniu 15 stycznia 2008 roku

Podlaskie Centrum Informacji Europejskiej w Bia造mstoku. Towarzystwo „Amicus".
Podmioty wspó逍racuj帷e w realizacji DP

· Urz康 Marsza趾owski Województwa Podlaskiego

· Regionalny O鈔odek Polityki Spo貫cznej

· Urz康 Miejski w Bia造mstoku

· Teatr Dramatyczny im. Aleksandra W璕ierki w Bia造mstoku

· Teatr Lalki i Aktora w υm篡

· Regionalny O鈔odek Kultury i Sztuki w Suwa趾ach

· Bia這stocki Teatr Lalek

· Teatr „Improwizacje”

· Liceum Sztuk Plastycznych w Supra郵u

· Centrum Edukacji Nauczycieli w Bia造mstoku i υm篡

· Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP – KLATKA w Warszawie

· Podlaska Telewizja PTV

· podlaskie szko造 gimnazjalne

- placówki pomocowe i terapeutyczne
Osoba do kontaktów w sprawie DP (z jednostki zg豉szaj帷ej) telefon/fax/e-mail

tel. s. 711 34 88 (resort) lub 085/677 34 88 (miejski)

fax. 711 32 07 (resort) lub 085/677 32 07 (miejski)

e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy

Osoba do kontaktów w sprawie DP (z jednostki realizuj帷ej)
telefon/fax/e-mai

Towarzystwo Amicus, Bia造stok tel:085/653-77-53

Kuratorium O鈍iaty w Bia造mstoku tel:085/748-48-48KRYTERIA DP

OPIS

Obszar, w jakim zastosowana zosta豉 DP

a. prewencja
b. dochodzeniowo-郵edczy
c. post瘼owania administracyjne
d. kadrowo - szkoleniowy
e. logistyka
f. planowanie strategiczne i sprawozdawczo嗆
g. kszta速owanie wizerunku Policji

Podstawa prawna zadania realizowanego DP
Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. 2007 r. Nr 171, poz. 1065).

KRYTERIA DP

OPIS

Cel realizowany przez zastosowanie DP

CELE PROGRAMU:

Ograniczenie demoralizacji i przest瘼czo軼i w鈔ód nieletnich,
w szczególno軼i poprzez:

· stworzenie w 鈔odowisku m這dzie篡 skutecznych mechanizmów obronnych wobec negatywnych zjawisk spo貫cznych,

· ukazanie destrukcyjnych skutków stosowania przemocy rówie郾iczej oraz wykszta販enie umiej皻no軼i radzenia sobie w sytuacjach nacisku ze strony grupy,

· promowanie zdrowego stylu 篡cia oraz ukazywanie alternatywnych form sp璠zania czasu wolnego – wolnych od u篡wek i zachowa agresywnych,

· pobudzenie aktywno軼i wychowawców szkó gimnazjalnych z terenu woj. podlaskiego na rzecz pracy twórczej z m這dzie膨,

- integracja 鈔odowiska lokalnego w walce przeciwko negatywnym zjawiskom spo貫cznym dotykaj帷ym m這de pokolenie.
Sk康 wzi窸a si inicjatywa w zakresie wypracowania DP (krótka diagnoza)
Inicjatywa ukierunkowana jest na podlask gimnazjaln spo貫czno嗆 uczniowsk – jako spo貫czno嗆 wysokiego ryzyka. Dotyczy problematyki zwi您anej gównie z okresem dorastania - przemocy, alkoholizmu i narkomanii a tak瞠, uwzgl璠niaj帷 przygraniczne po這瞠nie Podlasia, skupiaj帷ego znaczn ró積orodno嗆 kulturow oraz wyznaniow – równie nietolerancji w 鈔odowiskach szkolnych. Formu豉 Festiwalu jest rozszerzona o debaty profilaktyczne, które s prowadzone w toku zaj耩 wychowawczych z m這dzie膨, a tak瞠 wykorzystywana jest podczas spotka z rodzicami i opiekunami - w ci庵u trwania ca貫go roku szkolnego. Odbiorcami projektu s równie nauczyciele i pedagodzy szkolni, którzy bior帷 udzia
w szkoleniach, spotkaniach zespo逝 i konsultacjach – podnosz swoje kwalifikacje z zakresu innowacyjnych metod i technik pracy z grup.
Innowacyjno嗆 DP – róznica od dotychczasowego sposobu post瘼owania
Praca m這dzie篡 gimnazjalnej z wychowawcami i pedagogami szkolnymi ukierunkowana na identyfikacje lokalnych zagro瞠 oraz na tej podstawie budowa scenariusza profilaktycznego spektaklu. Wykorzystanie metody dramy w profilaktyce i edukacji.
Przedzia czasowy, w jakim DP by豉/jest realizowana

Proces ci庵造 od 2002 roku.

- pa寮ziernik 2002 – zainicjowanie i wdro瞠nie projektu przez Wydzia Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bia造mstoku;

- lata 2002-2007 – organizacja i koordynacja pi璚iu edycji Festiwalu Ma造ch Form teatralnych pod has貫m „Dramat i tragedi pozostaw teatrowi” przez Wydzia Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Bia造mstoku;

- rok 2007 – rozpisanie projektu wspólnie przez Wydzia Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bia造mstoku i Kuratorium O鈍iaty
w Bia造mstoku o dofinansowanie z MSWiA oraz jego z這瞠nie z ramienia Kuratorium O鈍iaty w Bia造mstoku;

- 15 stycze 2008 – podpisanie aktu przekazania koordynacji Festiwalu Podlaskiemu Kuratorowi O鈍iaty w Bia造mstoku;

- luty 2008 – otrzymanie dofinansowania w wysoko軼i 162.000 z.;

- rok 2008 - wy這nienie realizatora przedsi瞝zi璚ia – Towarzystwo Amicus.

Krótka charakterystyka dziala podj皻ych przy realizacji DP z uwzgl璠nieniem gównych etapów przedsiewzi璚ia oraz ról poszczególnych uczestników

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:

Inauguracja projektu

- wdro瞠nie harmonogramu projektu,

- upowszechnienie informacji we wszystkich szko豉ch gimnazjalnych znajduj帷ych si na terenie woj. podlaskiego,

- stworzenie listy szkó, które przyst徙i造 do projektu (2008 r. - 48 gimnazjów)

I ETAP – Szkolny

Praca wychowawców oraz pedagogów z m這dzie膨 gimnazjaln w zakresie:
identyfikacji problemów dotykaj帷ych m這dzie oraz opracowania formy prezentacji teatralnej zawieraj帷ej wyra幡e przes豉nie o walorach profilaktycznych.

Szkolenia nauczycieli oraz utworzenie witryny internetowej projektu

- Organizacja i przeprowadzenie szkole dla nauczycieli szkó, które przyst徙i造 do projektu. Celem szkole jest przedstawienie mo磧iwo軼i wykorzystania dramy w pracy profilaktycznej z m這dzie膨 oraz zapoznanie z za這瞠niami profilaktyki zachowa ryzykownych m這dzie篡.

- Przygotowanie i uruchomienie witryny internetowej zawieraj帷ej informacje o projekcie, przygotowywane materia造 edukacyjne oraz fora dyskusyjne dla uczniów i nauczycieli przygotowuj帷ych inscenizacje teatralne o walorach profilaktycznych.

Zaj璚ia z uczniami w szko豉ch

- Zaj璚ia w szko豉ch, w trakcie których nauczyciele i pedagodzy szkolni pracuj帷 w uczniami identyfikuj lokalne problemy m這dzie篡, poszukuj skutecznych metod ich rozwi您ania oraz opracowuj prezentacj teatraln zawieraj帷 przes豉nie o walorach profilaktycznych.

- Zorganizowanie i prowadzenie konsultacji oraz spotka grupy wsparcia dla nauczycieli i pedagogów szkolnych pracuj帷ych z m這dzie膨 nad inscenizacjami. W trakcie konsultacji oraz spotka grup wsparcia prowadzonych przez psychologów, psychoterapeutów, aktorów ich uczestnicy b璠 rozwi您ywa bie膨ce problemy zwi您ane z prac nad inscenizacjami oraz wynikaj帷ymi st康 kwestiami profilaktycznymi
w szko豉ch
.

II ETAP - Eliminacje strefowe

Ocena prezentacji przygotowanych form artystycznych wszystkich zg這szonych dru篡n z jednoczesnym wy這nieniem 8 finalistów. Konfrontacja przygotowanych prezentacji odbywa si udzia貫m m這dzie篡 gimnazjalnej w regionach: bia這stockim, 這m篡雟kim oraz suwalskim przy udziale specjalistów reprezentuj帷ych: Policj, profesjonalne teatry, placówki pomocowe i terapeutyczne oraz Kuratorium O鈍iaty.

III ETAP – Konsultacje artystyczne

Organizowane s w Teatrze Dramatycznym im. A. W璕ierki w Bia造mstoku – dla 8 zespoów wy這nionych podczas eliminacji strefowych.

IV ETAP – Fina Festiwalu

Podczas gali fina這wej m這dzie gimnazjalna woj. podlaskiego obserwuje
w Teatrze Dramatycznym im. A. W璕ierki w Bia造mstoku najlepsze prezentacje teatralne w profesjonalnej oprawie. Zespo這m przyznawane s:
I, II i III miejsca w klasyfikacji generalnej, I, II i III wyró積ienia za walory wychowawcze oraz I i II wyró積ienia za walory artystyczne.

V ETAP Ewaluacja programu i follow – up

· warsztaty dla pedagogów szkolnych i nauczycieli, zaj璚ia dla uczniów
i rodziców,

· przygotowanie publikacji, materiaów promocyjnych oraz witryny internetowej, co umo磧iwi wykorzystanie zaproponowanych dzia豉 we wszystkich gimnazjach województwa podlaskiego jako istotnego elementu dzia豉 profilaktycznych i wychowawczych,

· informacje uzyskane w tracie realizacji projektu zostan wykorzystane
do planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej w szko豉ch oraz
w planie nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora O鈍iaty w roku szkolnym 2008/2009.

Nagranie p造ty DVD

Nagranie p造ty DVD zawieraj帷ej zarejestrowane podczas gali inscenizacje teatralne o walorach profilaktycznych. Wydawnictwo zosta這 zrealizowane w ilo軼i 1500 szt.

Opracowanie materiaów dydaktycznych podsumowuj帷ych projekt

- Opracowanie i druk zestawu materiaów edukacyjnych (scenariuszy zaj耩) zawieraj帷ych propozycj wykorzystania p造ty DVD z nagranymi inscenizacjami w pracy wychowawczej i profilaktycznej w szko豉ch.

- Opracowanie i druk publikacji zawieraj帷ej opis projektu, jego rezultaty, wynikaj帷e st康 wnioski oraz wyst徙ienia specjalistów podczas konferencji podsumowuj帷ej. Publikacja w formie segregatora, wraz
z materia豉mi metodycznymi zosta豉 wydana w ilo軼i 500 szt.

Warsztaty wakacyjne finalistów

Warsztaty zosta造 przeprowadzone podczas Przystanku PAT w P這cku.

Organizacja i prowadzenie powiatowych prezentacji efektów realizacji projektu

- Zorganizowanie i przeprowadzenie powiatowych prezentacji efektów realizacji projektu. W ich trakcie zostan zaprezentowane inscenizacje uczniów oraz zostan przedstawione zasady prowadzenia dzia豉 profilaktyczno wychowawczych z wykorzystaniem materiaów edukacyjnych przygotowanych w ramach projektu.

- Prezentacje odby造 si w Bia造mstoku, υm篡 i Suwa趾ach

Korzy軼i z zastosowania DP (efekty, wyniki, itp.)

1. Integracja 鈔odowiska lokalnego.

2. Wytworzenie w鈔ód ca貫j spo貫czno軼i szkolnej - swoistego buforu wobec negatywnych zjawisk spo貫cznych.

3. Zainspirowanie m這dzie篡 do niekonwencjonalnego sposobu sp璠zania czasu wolnego.

4. Zach璚enie grona m這dych ludzi do promocji swojej wiedzy oraz aktorskich umiej皻no軼i.

5. Znacz帷y wp造w na proces budowy wojewódzkiej strategii dzia豉 na rzecz zapobiegania demoralizacji i przest瘼czo軼i nieletnich.

6. Istotne wydarzenie kulturalne oraz bardzo wa積e forum dyskusyjne m這dzie篡 o aktualnych zagro瞠niach.

7. Znaczne zaanga穎wanie kadry pedagogicznej podlaskich szkó oraz profesjonalne wsparcie 鈔odowisk artystycznych.

8. Powstanie w wielu szko豉ch gimnazjalnych amatorskich grup teatralnych.

Aktywizacja wychowawców podlaskich szkó gimnazjalnych na rzecz pracy twórczej z m這dzie膨.
Sposób/metoda pomiaru wyników osi庵anych w trakcie realizacji DP

- Analiza liczby szkó nauczycieli i uczniów przyst瘼uj帷ych do kolejnych edycji festiwalu.

- Analiza i ocena szkole dla nauczycieli i pedagogów.

- Analiza i ocena funkcjonowania grup wsparcia.

- Analiza i ocena odbioru przez m這dzie programu w poszczególnych
鈔odowiskach.

- Analiza i ocena inscenizacji teatralnych.

- Analiza i ocena zaj耩 z uczniami.

- Analiza i ocena materiaów promocyjnych oraz edukacyjnych.

- Analiza i ocena oddzia造wania projektu na spo貫czno軼i lokalne,
w których znajduj si gimnazja.

- Kwestionariusz wywiadu”.

- „Kwestionariusz ankiety”.

KRYTERIA DP

OPIS


Uniwersalno嗆 DP – ocena mo磧iwo軼i zastosowania w innych jednostkach Policji

Mo磧iwo嗆 adaptacji programu w przypadku istnienia zaplecza techniczno-artystycznego.
Zasoby niezb璠ne do zastosowania DP
(techniczne, osobowe)

Udost瘼nienie na terenie województwa o鈔odków teatralnych wraz z kadr oraz zapleczem technicznym.

Pedagodzy i nauczyciele zainteresowani t form pracy profilaktycznej oraz m這dzie gimnazjalna.
Skutki finansowe zastosowania DP (ewentualny sposób finansowania)

字odki finansowe na ufundowanie nagród zwyci瞛com poszczególnych edycji – w豉dze samorz康owe.

Szkolenia dla pedagogów i nauczycieli bior帷ych udzia w programie
z zakresu darmowych metod pracy z m這dzie膨.

Opracowanie i nagranie p造ty DVD z fina這wymi spektaklami.
Dotychczasowy sposób propagowania/
upowszechniania DP

Promocja projektu

Zamieszczenie informacji o projekcie we wszystkich lokalnych mediach (prasa, radio, TV), na stronach internetowych instytucji edukacyjnych, czasopismach wydawanych przez te instytucje. Patronem medialnym przedsi瞝zi璚ia zosta豉 TV Bia造stok, og這szenia o projekcie zosta造 zamieszczone w gazecie codziennej „Kurier Poranny”

Rozes豉nie do placówek edukacyjnych materiaów promocyjnych (ulotki, plakaty).

Informowanie nauczycieli i pedagogów szkolnych na specjalnych spotkaniach informacyjnych oraz podczas seminariów, konferencji, warsztatów organizowanych przez inne instytucje edukacyjne.

Strona www, oraz serwis newsletter. 
« poprzedni artyku   nast瘼ny artyku »