Skip to content
S逝chaj i pomagaj  rozwi您ywanie sytuacji konfliktowych bez u篡cia si造 w trakcie negocjacji policy PDF Drukuj Email
07.05.2015.

FORMULARZ ZGΜSZENIOWY DOBREJ PRAKTYKI [1] (DP).

Temat DP: S逝chaj i pomagaj – rozwi您ywanie sytuacji konfliktowych bez u篡cia si造 w trakcie negocjacji policyjnych

Podmiot zg豉szaj帷y DP

Wydzia Prezydialny KWP w Lublinie

Podmiot / komórka organizacyjna realizuj帷e DP

Wydzia Prezydialny KWP w Lublinie

Komórka (jednostka) wiod帷a - odpowiedzialna za realizacj

Wydzia Prezydialny KWP w Lublinie.

Sztab Policji/Wojewódzki Nieetatowy Zespó Negocjatorów Policyjnych KWP w Lublinie.

Podmioty wspó逍racuj帷e
w realizacji DP

Wojewódzki Nieetatowy Zespó Negocjatorów Policyjnych KWP w Lublinie.

Wojewódzki Nieetatowy Zespó Negocjatorów Policyjnych KWP w Krakowie

Osoba do kontaktów

w sprawie DP (z jednostki zg豉szaj帷ej)

telefon / fax. / e-mail

st. asp. Justyna Pliszczy雟ka

tel. 811 51-99; faks 811-46-24,

e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy

Osoba do kontaktów

w sprawie DP (z jednostki realizuj帷ej)

telefon / fax. / e-mail

asp.sztab.Grzegorz 痂ijski

tel. 811 44-15; faks 811 41 29

e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy

Kryteria oceny DP

Opis

Obszar, w jakim zastosowana zosta豉 DP (podkre郵i w豉軼iwy)

a) prewencja

b) dochodzeniowo-郵edczy

c) post瘼owania administracyjne

d) kadrowo - szkoleniowy

e) logistyka

f) planowanie strategiczne i sprawozdawczo嗆

g) kszta速owanie wizerunku Policji

h) inne …negocjacje policyjne……………………………………….

Publikacja DP w module: (niepotrzebne skre郵i)

ogólnodost瘼nym

wymagaj帷ym rejestracji

Podstawa prawna zadania realizowanego DP[2]

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Zarz康zenie nr 4 KGP z dnia 26.03.2002 r. w sprawie form i metod wykonywania negocjacji policyjnych

Cel realizowany przez zastosowanie DP

Zwi瘯szenie kwalifikacji zawodowych policjantów w obszarze rozwi您ywania sytuacji konfliktowych bez u篡cia si造, w trakcie negocjacji policyjnych

Sk康 wzi窸a si inicjatywa w zakresie wypracowania DP (krótka diagnoza).

Specyfika pracy negocjatora policyjnego wymaga ci庵貫go doskonalenia zawodowego, wymiany do鈍iadcze oraz wypracowywania modeli skutecznych rozwi您a sytuacji kryzysowych. W tym zakresie poznanie metod stosowanych przez kolegów z Policji czeskiej, bu貪arskiej, rumu雟kiej greckiej prze這篡 si na profesjonalizacj szkolenia negocjatorów, a co za tym idzie efektywniejsz prac uczestników projektu. W czerwcu 2013 r. projekt KWP w Lublinie "S逝chaj i pomagaj - rozwi您ywanie sytuacji konfliktowych bez u篡cia si造, w trakcie negocjacji policyjnych" zosta pozytywnie oceniony przez Narodow Agencj Programu Leonardo da Vinci i uzyska dofinansowanie na jego realizacj.

Innowacyjno嗆 DP - ró積ica od dotychczasowego sposobu post瘼owania

Dotychczas negocjatorzy polskiej Policji mieli ma貫 mo磧iwo軼i uczestniczenia w szkoleniach prowadzonych przez europejskich ekspertów i korzystania z ich cennej wiedzy.

Mo磧iwo嗆 obserwowania kolegów z Czech, Grecji, Bu貪arii oraz Rumunii oraz korzystania z ich wiedzy, jak równie udzia w praktycznych 獞iczeniach w grupach mieszanych polsko-zagranicznych, podczas ka盥ej wizyty stanowi這 nieocenione do鈍iadczenie, które b璠zie wykorzystywane podczas negocjacji policyjnych z udzia貫m cudzoziemców.

Ze wzgl璠u na po這瞠nie geograficzne województwa lubelskiego oraz coraz wi瘯sz ilo嗆 obcokrajowców – studentów, turystów, pracowników nale篡 liczy si w najbli窺zym czasie
z konieczno軼i prowadzenia negocjacji z obcokrajowcami za po鈔ednictwem t逝macza.

Przedzia czasowy, w jakim DP by豉 / jest realizowana

15.08.2013 r. – 31.01.2015 r.

Krótka charakterystyka dzia豉 podj皻ych przy realizacji DP z uwzgl璠nieniem gównych etapów przedsi瞝zi璚ia oraz ról poszczególnych uczestników.

1.Wymiany do鈍iadcze w Czechach, Grecji, Bu貪arii oraz Rumunii.

W okresie od listopada 2013 r. do czerwca 2014 r. cztery 8 os. grupy policjantów z lubelskiego oraz ma這polskiego garnizonu Policji uczestniczy造 w 7 dniowych wizytach studyjnych w Ostrawie, Atenach, Sofii oraz w Bukareszcie . Uczestnicy poznali teori i praktyk w obszarze rozwi您ywania sytuacji konfliktowych bez u篡cia si造 w trakcie negocjacji policyjnych, mieli mo磧iwo嗆 poznania i porównania innych systemów negocjacji, w tym zapoznali si z zasadami wspó逍racy negocjatorów z dowódcami operacji oraz jednostkami specjalnymi, zasadami powo造wania Sztabu Operacji oraz sposobami przeprowadzania zmiany zespoów negocjacyjnych w przypadku d逝gotrwa造ch negocjacji omówili jak prowadzi: negocjacje z konsultantami (np. t逝macz – szczegó這we omówienie negocjacji prowadzonych przez Policj czesk z Kurdami), negocjacje w z這穎nych sytuacjach zak豉dniczych (Policja grecka - porwanie samolotu Airbus), negocjacje zwi您ane z próbami samobójczymi, w陰czaj帷 negocjacje face to face, negocjacje w sytuacjach zak豉dniczych o du篡m zasi璕u medialnym i gro嬌 u篡cia broni, oraz negocjacje z zabarykadowanym sprawc, zwi您ane z przemoc domow - policja bu貪arska ). Uczestnicy wymian poznali zasady zarz康zania kryzysem i planowania w sytuacjach wyj徠kowych takich jak strzelanina w szkole z udzia貫m aktywnego strzelca. Dzi瘯i wymianom policjanci omówili innowacyjne metody aktywnego s逝chania oraz zapoznali si równie z metodyk szkole w tym sposobami planowania szkole dla kadr policji. Ze wzgl璠u na specyficzny charakter pracy negocjatora policyjnego oraz obowi您ek doskonalenia swoich umiej皻no軼i z zakresu rozwi您ywania sytuacji konfliktowych bez u篡cia si造 w trakcie negocjacji policyjnych, mo磧iwo嗆 „podgl康ania” kolegów z Policji czeskiej, greckiej, bu貪arskiej i rumu雟kiej prze這篡 si na efektywniejsze szkolenie negocjatorów policyjnych, wp造nie korzystnie na nowatorskie spojrzenie na krajowy system negocjacji policyjnych a co za tym idzie na efektywniejsz prac.

2. Szkolenie kaskadowe

Do鈍iadczenia zebrane podczas wymian, dobre praktyki oraz skuteczne rozwi您ania w obszarze rozwi您ywania sytuacji konfliktowych bez u篡cia si造 w trakcie negocjacji policyjnych zosta造 przedstawione podczas szkolenia kaskadowego dla policjantów nieetatowych Zespoów Negocjatorów Policyjnych lubelskiego i ma這polskiego garnizonu Policji, które odby這 si w dniach 13-14 listopada 2014 r. Uczestnicy wymian wykorzystuj帷 nabyt od partnerów zagranicznych wiedz wzi瘭i udzia w scenkach symulacyjnych z udzia貫m t逝macza i psychologa zwi您anych z prób samobójcz obywatela obcego kraju oraz przedstawili bardzo ciekawe prezentacje oraz materia filmowy, na którym przedstawiono metody szkolenia negocjatorów policyjnych. Podczas szkolenia kaskadowego oraz prowadzonych szkole przez regionalnych koordynatorów ds. negocjacji policyjnych i wdra瘸ne na poziomie krajowym zosta造 upowszechnione skuteczne rozwi您ania z zakresie szkolenia zawodowego wypracowane w wyniku realizacji projektu.

3. Seminarium podsumowuj帷e realizacj projektu

Ostatnim etapem realizacji projektu by豉 organizacja seminarium podsumowuj帷ego, które zosta這 zorganizowane przez KWP w Lublinie w dniach 15-17 pa寮ziernika 2014 r.. W seminarium udzia wzi瘭i eksperci z Instytutu Psychologii Ministerstwa Spraw Wewn皻rznych Bu貪arii, Komendy Sto貫cznej Policji w Bukareszcie, Wydzia逝 Zarz康zania Kryzysowego Komendy Gównej Policji Greckiej , policjanci czescy z Regionu Morawsko-奸御kiego oraz uczestnicy projektu, koordynatorzy regionalni ds. negocjacji policyjnych, jak równie negocjatorzy policyjni lubelskiego garnizonu Policji. Seminarium mia這 na celu podsumowanie do鈍iadcze zebranych w trakcie wizyt realizowanych w ramach projektu oraz upowszechnianie rozwi您a w zakresie negocjacji policyjnych, poznanych w trakcie wdra瘸nia projektu, przy udziale ekspertów z pa雟tw przyjmuj帷ych.

Korzy軼i z zastosowania DP (efekty, wyniki, itp.)

•wymiana do鈍iadcze, pozyskanie wiedzy i umiej皻no軼i posiadanych przez partnerów zagranicznych w zakresie negocjacji policyjnych

•zwi瘯szenie kwalifikacji zawodowych negocjatorów policyjnych z woj. lubelskiego i ma這polskiego

•u豉twienie rozwoju zawodowego policjantów poprzez udzia w wymianach i szkoleniu kaskadowym, poprawa konkurencyjno軼i zawodowej uczestników na rynku europ. (zwi瘯szenie szans udzia逝 w przedsi瞝zi璚iach europejskich np. CEPOL)

•udoskonalenie jako軼i szkole negocjatorów policyjnych przez wprowadzenie innowacyjnych praktyk poznanych za granic do metodyki szkole i wykorzystanie innowacyjnych materiaów szkol. opracowanych w wyniku realizacji projektu

•wsparcie rozwoju instytucjonalnego KWP w Lublinie i Krakowie poprzez usprawnienie metod i technik doskonalenia zawodowego

•wsparcie uczestników wymian w prowadzeniu szkole, na podstawie obserwacji umiej皻no軼i trenerskich zagr. partnerów

•wdro瞠nie innowacyjnych rozwi您a i skutecznych metod wypracowanych przez partnerów zagr.

•poprawa kompetencji j瞛ykowych uczestników wymian

•rozwój wspó逍racy pomi璠zy partnerami projektu

Sposób / metoda pomiaru wyników osi庵anych w trakcie realizacji DP

Na podstawie testów wiedzy, ankiet oraz list obecno軼i.

Uniwersalno嗆 DP – ocena mo磧iwo軼i zastosowania w innych jednostkach Policji

DP mo磧iwa jest do przeprowadzenia w ka盥ej komendzie wojewódzkiej Policji.

Zasoby niezb璠ne do zastosowania DP (techniczne, osobowe)

Do zastosowania DP, potrzebne jest nawi您anie wspó逍racy
z partnerami zagranicznymi, opracowanie tematyki i planu szkolenia, przeprowadzenie wymian, szkolenia kaskadowego, wyznaczenie osób szkol帷ych i uczestników szkolenia.

Skutki finansowe zastosowania DP (ewentualny sposób finansowania)

Mo磧iwe 廝ód豉 finansowania – program Erasmus +.

Dotychczasowy sposób propagowania/ upowszechniania DP

Materialne efekty w postaci materiaów szkoleniowych (prezentacje partnerów zagranicznych, materia filmowy w zakresie rozwi您ywania sytuacji konfliktowych bez u篡cia si造 w trakcie negocjacji policyjnych) oraz raport zawieraj帷y rozwi您ania stosowane negocjatorów z Czech, Grecji, Bu貪arii i Rumunii zosta造 rozes豉ne do wszystkich komend wojewódzkich Policji w Polsce oraz KGP, do instytucji posiadaj帷ych w swoich strukturach negocjatorów (ABW, Stra Graniczna, Agencja Wywiadu) jak równie do partnerów zagranicznych projektu.

Wykona:


Informujemy, 瞠 w celu uproszczenia procedury zbierania informacji o „dobrych praktykach”, istnieje mo磧iwo嗆 przesy豉nia formularzy opisuj帷ych DP z poziomu KPP / KMP / KRP bezpo鈔ednio do Gabinetu KGP na nr faks 72 119 04, chyba, 瞠 odpowiedni Komendant Wojewódzki Policji wyra幡ie zastrzega sobie prawo do koordynowania, zatwierdzania i przesy豉nia tego rodzaju informacji.

Materia造 nale篡 przesy豉 w formie elektronicznej na no郾ikach zewn皻rznych (preferowany zapis na p造tach CD), z do陰czonym - w formie papierowej - zatwierdzonym formularzem Dobrej Praktyki. Istnieje te mo磧iwo嗆 przes豉nia wersji elektronicznej dokumentu bezpo鈔ednio na adres: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy[1] Dobra praktyka – sposób wykonania zadania, uniwersalne rozwi您anie, praktyka pozwalaj帷a na osi庵ni璚ie wyznaczonego celu w sposób skuteczny (zrealizowano zaplanowane dzia豉nia i osi庵ni皻o zaplanowane wyniki; zgodny z ustalonymi za這瞠niami) i efektywny (wykorzystane zasoby nie przewy窺zaj osi庵ni皻ych wyników).

[2] Akt prawny o charakterze zewn皻rznym lub wewn皻rznym stanowi帷y podstaw do dzia豉nia lub wspomagaj帷y wykonywanie czynno軼i. Je郵i dzia豉nie jest oparte na wewn皻rznym akcie zarz康czym kierownika jednostki, nale篡 przywo豉 tytu, nr i dat aktu, np. Decyzja Komendanta Powiatowego Policji w/ nr /data.