Skip to content
Nie jestem rzeczą! Mną się nie handluje! Mnie się dobrze traktuje! PDF Drukuj Email
01.07.2014.

Temat DP: WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY

„NIE JESTEM RZECZĄ! MNĄ SIĘ NIE HANDLUJE! MNIE SIĘ DOBRZE TRAKTUJE!”

Podmiot zgłaszający DP

Komenda Powiatowa Policji w Głogowie

Podmiot / komórka organizacyjna realizujące DP

Wydział Prewencji KPP Głogów

Komórka (jednostka) wiodąca - odpowiedzialna za realizację

Wydział Prewencji KPP Głogów

Podmioty współpracujące w realizacji DP

Starostwo Powiatowe w Głogowie, szkoły ponadgimnazjalne,

lokalne media

Osoba do kontaktów

w sprawie DP (z jednostki zgłaszającej)

telefon / fax. / e-mail

Emilia Molisak – st. referent w Wydziale Prewencji

tel. resortowy 8742 224 / fax. 8742 225 / tel. miejski 076 7277 224

emilia.molisak@ glogow.wr.policja.gov.pl

Osoba do kontaktów

w sprawie DP (z jednostki realizującej)

telefon / fax. / e-mail

Łukasz Szuwikowski – st. referent w Wydziale Prewencji

tel. resortowy 8742 323 / fax. 8742 225 / tel. miejski 076 7277 323

Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Kryteria oceny DP

Opis

Obszar, w jakim zastosowana została DP (podkreślić właściwy)

a) prewencja

b) dochodzeniowo-śledczy

c) postępowania administracyjne

d) kadrowo - szkoleniowy

e) logistyka

f) planowanie strategiczne i sprawozdawczość

g) kształtowanie wizerunku Policji

h) inne …………………………………

Publikacja DP w module: (niepotrzebne skreślić)

ogólnodostępnym

wymagającym rejestracji

Podstawa prawna zadania realizowanego DP [1]

Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.

(Dz. U. 2007 r. Nr 171, poz. 1065).

Cel realizowany przez zastosowanie DP

Cel główny praktyki:

Głównym celem akcji było zwrócenie uwagi młodzieży
na problem handlu ludźmi i pracy przymusowej oraz wskazanie,
jakie środki ostrożności należy podjąć przy podejmowaniu pracy, kontaktach z nowopoznanymi ludźmi itp.

Cele pośrednie:

Głównym założeniem programu było zwrócenie uwagi
na handel ludźmi i przymusową pracą, jednak podczas spotkań
z młodzieżą poruszaliśmy tematy tj.:

- zachowania podczas imprez,

- pigułka gwałtu,

- udostępnianie danych na portalach społecznościowych
tj. nk, fb i inne,

- znajomości internetowe i inne.

Skąd wzięła się inicjatywa w zakresie wypracowania DP (krótka diagnoza).

Autorem działań jest Komenda Powiatowa Policji w Głogowie.

Wakacje są okresem, kiedy młodzież ma więcej wolnego czasu, który wykorzystuje przede wszystkim na zabawę.
Nie zawsze jest jednak ona bezpieczna. Młode osoby nawiązują nowe znajomości, bawią się z nowopoznanymi osobami, ufają
i są otwarci na ich propozycje, często przy tym spożywają alkohol
i inne środku odurzające. Nie liczą się z konsekwencjami swoich zachowań, przede wszystkim chcą się dobrze bawić. Inni podejmują się prac zarobkowych np. za granicą, gdzie również może czyhać
na nich niebezpieczeństwo.

Koniec roku szkolnego jest zatem doskonałą okazją
do przeprowadzenia warsztatów dla młodzieży pod kątem
m.in. handlu ludźmi i pracy przymusowej, sponsoringu
i wykorzystania seksualnego, niebezpiecznych zachowań podczas imprez, jak również stalkingu, cyberprzemocy i wszelkiego rodzaju prześladowań rówieśniczych.

Pomysł przeprowadzenia warsztatów w luźnej atmosferze, w formie przystępnej dla młodzieży zrodził się w wyniku obserwacji młodzieży, podczas prowadzonych wcześniej spotkań w szkołach.

Innowacyjność DP - różnica od dotychczasowego sposobu postępowania

Zajęcia miały innowacyjny charakter warsztatowy – daliśmy uczniom możliwość swobodnego wypowiadania się na powyższy temat, wyrażania swoich opinii. Młodzież pracowała w małych grupach,
a następnie przedstawiała swoje propozycje.

Przedział czasowy, w jakim DP była / jest realizowana

czerwiec 2014

Krótka charakterystyka działań podjętych przy realizacji DP
z uwzględnieniem głównych etapów przedsięwzięcia oraz ról poszczególnych uczestników.

Założenie:

Głównym założeniem praktyki było przeprowadzenie kompleksowych warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych.

Poruszane tematy to:

a) handel ludźmi i pracę przymusową,

b) sponsoring, wykorzystanie seksualne osób nieletnich,

niebezpieczne zachowania podczas imprez,

c) prześladowanie rówieśnicze, stalking, cyberprzemoc.

- przydzielenie tematów dla każdej z grup

Adresaci:

Adresatami akcji byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu głogowskiego.

Ilość osób objętych praktyką:

Przedstawiciele wszystkich szkół ponadgimnazjalnych
(grupa 30 osób z każdej szkoły ponadgimnazjalnej usytuowanej
na podległym terenie)

Etapy i sposób przeprowadzenia:

Głównymi metodami działania były zajęcia dla młodzieży,
podzielone na trzy godziny warsztatowe.

Zajęcia były przeprowadzane w luźnej atmosferze, na początku zajęć każdy przedstawił się, Początkowo uczestnicy warsztatów siedzieli
w kole, a następnie zostali podzieleni na trzy grupy robocze
i pracowali w grupach. Prowadzący zajęcia wykorzystywali filmy
oraz prezentację multimedialną.

Warsztaty dla młodzieży miały następujący scenariusz:

I godzina warsztatowa:

I

WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ

- PRZEDSTAWIENIE PROWADZĄCYCH I UCZESTNIKÓW

INTEGRACJA UCZESTNIKÓW

1. PRZEDSTAWIENIE PROWADZĄCYCH

2. IMIONA UCZESTNIKÓW

3. ZADANIE INTEGRUJĄCE UCZESTNIKÓW

I MOBILIZUJĄCE DO DZIAŁANIA

II

WPROWADZENIE DO TEMATU ZAJĘĆ

1. PRZEDSTAWIENIE HASŁA AKCJI

hasło: „ NIE JESTEM RZECZĄ!

MNĄ SIĘ NIE HANDLUJE!” MNIE SIĘ DOBRZE TRAKTUJE!

2. SKOJARZENIA

- podział na trzy grupy

- „burza mózgów” w grupach – skojarzenia z hasłem, jaki będzie temat zajęć?

- przedstawienie tematów przez przedstawicieli

3. PRZEDSTAWIENIE TEMATÓW

- przedstawienie tematów poruszanych podczas zajęć:

a) handel ludźmi i pracę przymusową,

b) sponsoring, wykorzystanie seksualne osób nieletnich,

niebezpieczne zachowania podczas imprez,

c) prześladowanie rówieśnicze, stalking, cyberprzemoc.

- przydzielenie tematów dla każdej z grup

4. PRZYKŁADY (odczytanie przykładów)

- pokazanie, że temat jest ważny

- wskazanie, że problem istnieje i z miesiąca na miesiąc mamy coraz więcej przykładów przedmiotowego traktowania ludzi i przypadków przestępstw z powyższych kategorii


III

WYŚWIETLENIE FILMÓW

II godzina warsztatowa:

IV

PRACA WARSZTATOWA

1. PRACA W GRUPACH

- grupa pracuje na przykładzie filmu „Historia…”

i bazując na nim odpowiada na pytania postawione
przez prowadzących, grupa swoje przemyślenia zapisuje na karcie,
a następnie przedstawia je innym uczestnikom, wyświetlenie danego filmu odbywa się tylko dla poszczególnej grupy

- tworzenie projektów przez uczniów (filmik, spot, hasło, zdjęcia)
do tematu

III godzina warsztatowa:

2. WYSTĄPIENIA PRZEDSTAWICIELI GRUP
I PODSUMOWANIA PRZEZ PROWADZĄCYCH

- wystąpienie przedstawiciela danej grupy

- podsumowanie danego tematu przez prowadzących, podanie definicji, przykładów itp.

V

PODSUMOWANIE ZAJĘĆ

Prowadzący podsumowują zajęcia.

Podkreślają, że takie historie mogą zdarzyć się także w najbliższym środowisku osób uczestniczących w warsztatach.

Korzyści z zastosowania DP (efekty, wyniki, itp.)

Działania miały charakter kompleksowy, swoim zasięgiem obejmowały wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia były „przyjazne dla młodzieży”, nie były wykładami, tylko dawały możliwość swobodnych wypowiedzi.

Sposób / metoda pomiaru wyników osiąganych w trakcie realizacji DP

Do udziału w programie zostało zaangażowanych bezpośrednio

ok. 250 osób.

Uniwersalność DP – ocena możliwości zastosowania w innych jednostkach Policji

Program jest uniwersalny,

może być realizowany w innych jednostkach Policji.

Zasoby niezbędne do zastosowania DP (techniczne, osobowe)

Niezbędne działania:

- przygotowanie planu i założeń kampanii,

- przeprowadzenie rozmów z naczelnikiem wydziału edukacji Starostwa Powiatowego oraz przedstawicielami szkół ,
w celu prezentacji założeń oraz zachęcenia ich do włączenia w działania kampanii,

- prowadzenie rozmów i dyskusji nt. poszczególnych działań,

- opracowanie kompleksowego programu działań,

- przygotowanie prezentacji multimedialnej, materiałów, scenariusza zajęć,

- przygotowanie warsztatów,

Zasoby:

- osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie poszczególnych etapów,

Artykuły biurowe: papier, markery.

Sale: sale szkolne

Prezentacje multimedialne: wykonanie we własnym zakresie

Informacje medialne: wykonanie we własnym zakresie

Sprzęt: sprzęt szkolny + własny laptop lub nośnik pamięci

Skutki finansowe zastosowania DP

(ewentualny sposób finansowania)

Bez nakładów pieniężnych.

Projekt przeprowadzony został bez nakładów pieniężnych.

Podczas akcji wykorzystane zostaną materiały multimedialne – przygotowane we własnym zakresie oraz udostępnione przez Fundację Dzieci Niczyje i handelludzmi.eu

www.fdn.pl

www.handelludzmi.eu

Dotychczasowy sposób propagowania/ upowszechniania DP

Informacje dot. prowadzonej akcji rozpropagowano przez lokalne media (prasa, radio, telewizja, portale internetowe) oraz umieszczono na własnej stronie internetowej Komendy Policji w Głogowie.

Wykonała:

Emilia Molisak – starszy referent w Wydziale Prewencji

Informujemy, że w celu uproszczenia procedury zbierania informacji o „dobrych praktykach”, istnieje możliwość przesyłania formularzy opisujących DP z poziomu KPP / KMP / KRP bezpośrednio
do Gabinetu KGP na nr faks 72 126 90, chyba, że odpowiedni Komendant Wojewódzki Policji wyraźnie zastrzega sobie prawo do koordynowania, zatwierdzania i przesyłania tego rodzaju informacji.

Materiały należy przesyłać w formie elektronicznej na nośnikach zewnętrznych (preferowany zapis
na płytach CD), z dołączonym - w formie papierowej - zatwierdzonym formularzem Dobrej Praktyki. Istnieje też możliwość przesłania wersji elektronicznej dokumentu bezpośrednio na adres: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć[1] Akt prawny o charakterze zewnętrznym lub wewnętrznym stanowiący podstawę do działania lub wspomagający wykonywanie czynności. Jeśli działanie jest oparte na wewnętrznym akcie zarządczym kierownika jednostki, należy przywołać tytuł, nr i datę aktu, np. Decyzja Komendanta Powiatowego Policji w/ nr /data.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »