Skip to content
Bezpieczne Dziś -Bezpieczne Jutro PDF Drukuj Email
04.06.2013.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOBREJ PRAKTYKI [1] (DP).

Temat DP: „Bezpieczne Dziś -Bezpieczne Jutro”

Podmiot zgłaszający DP

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Podmiot / komórka organizacyjna realizujące DP

Wydział Prewencji KWP w Opolu, KMP/KPP województwa opolskiego

Komórka (jednostka) wiodąca - odpowiedzialna za realizację

Wydział Prewencji KWP w Opolu

Podmioty współpracujące w realizacji DP

Samorząd Województwa Opolskiego.

Fundacja Pro-Lege w Opolu,

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu,

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu,

Kuratorium Oświaty w Opolu.

Osoba do kontaktów

w sprawie DP (z jednostki zgłaszającej)

telefon / fax. / e-mail

Marcin Kosmala

starszy specjalista Wydziału Prewencji KWP w Opolu

tel. resortowy 861 2364, fax 861 2353, tel. miejski 77 422 2364

Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Osoba do kontaktów

w sprawie DP (z jednostki realizującej)

telefon / fax. / e-mail

Marcin Kosmala

starszy specjalista Wydziału Prewencji KWP w Opolu

tel. resortowy 861 2364, fax 861 2353, tel. miejski 77 422 2364

Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Kryteria oceny DP

Opis

Obszar, w jakim zastosowana została DP (podkreślić właściwy)

a) prewencja

b) dochodzeniowo-śledczy

c) postępowania administracyjne

d) kadrowo - szkoleniowy

e) logistyka

f) planowanie strategiczne i sprawozdawczość

g) kształtowanie wizerunku Policji

h) inne ………………………………………….

Publikacja DP w module: (niepotrzebne skreślić)

ogólnodostępnym

wymagającym rejestracji

Podstawa prawna zadania realizowanego DP[2]

Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku

art. 1 ust.2 pkt. 3

Cel realizowany przez zastosowanie DP

Cele bezpośrednie:

· przybliżenie wiedzy dzieciom na temat występujących zagrożeń oraz wskazanie sposobów ich unikania,

· uświadomienie dzieciom zjawiska agresji, jego przyczyn, skutków jakie ze sobą niesie oraz sposobów zapobiegania,

· promowanie zdrowego stylu życia,

· uświadomienie rodzicom przyczyn sięgania po narkotyki przez dzieci i młodzież,

· uświadomienie rodzicom zagrożeń wynikających z nieumiejętnego korzystania z Internetu,

· edukacja komunikacyjna dzieci i młodzieży od przedszkola do szkoły średniej,

· przybliżenie dzieciom i młodzieży zasad uczestnictwa w imprezach sportowych,

· promowanie właściwych postaw i zasad kulturalnego kibicowania,

· ograniczenie zjawiska przemocy rówieśniczej i chuligaństwa stadionowego,

· podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku,

· uświadomienie osobom starszym mechanizmów dokonywanych oszustw, wyłudzeń i kradzieży.

Cele pośrednie:

· przybliżenie działań Policji na rzecz bezpieczeństwa,

· przybliżenie uprawnień Policji w zakresie ścigania sprawców określonych przestępstw,

· zachęcenie rodziców do większej czujności i uważniejszego obserwowania nastolatków,

· zapoznanie dorosłych ze słownictwem, jakim posługują się nastolatkowie, którzy zetknęli się z narkotykami,

· ograniczenie zjawiska obrzucania kamieniami i innymi przedmiotami środków transportu, którymi przemieszczają się kibice.

Skąd wzięła się inicjatywa w zakresie wypracowania DP (krótka diagnoza).

Program „Bezpieczne dziś – bezpieczne jutro” powstał w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również w celu zintegrowania wszystkich dotychczas prowadzonych akcji i przedsięwzięć w tym zakresie. Program został dobrany i opracowany w taki sposób, aby jego treść, przekaz oraz cel ewoluowały wraz z rozwojem dzieci. Jednocześnie jest on komponentem przedsięwzięć ogólnokrajowych, realizowanych w ramach programów ukierunkowanych na podniesienie poczucia bezpieczeństwa

Innowacyjność DP - różnica od dotychczasowego sposobu postępowania

Działania profilaktyczne realizowane przez opolską Policję zostały dobrane i opracowane w taki sposób, aby ich treść, przekaz oraz cel ewaluowały wraz z rozwojem dzieci. Z tego względu działania zapobiegawcze nie koncentrują się tylko na nieletnich, ale także na ich otoczeniu i środowisku. Podejście systemowe pozwala na optymalny dobór przedsięwzięć, a także objęcie szeroko zakrojonymi działaniami profilaktycznymi możliwie największej grupy odbiorców.

Przedział czasowy, w jakim DP była / jest realizowana

Działania skierowane dla dzieci młodzieży prowadzone są w czasie roku szkolnego. Przedsięwzięcia skierowane do osób dorosłych odbywają się przez cały rok.

Krótka charakterystyka działań podjętych przy realizacji DP z uwzględnieniem głównych etapów przedsięwzięcia oraz ról poszczególnych uczestników.

Działania ujęte w programie podzielone zostały ze względu na kategorię wiekową:

I. Działania skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym:

· zajęcia i prelekcje dla dzieci w wieku przedszkolnym pod kątem bezpiecznych zachowań, w tym bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

· wojewódzki konkurs plastyczny dla przedszkoli pod hasłem „Bezpieczny Przedszkolak”, najlepsza praca wykorzystywana jest jako okładka do książeczki profilaktycznej,

· wydanie książeczki profilaktycznej pn. „Bezpieczny Przedszkolak” wykorzystywanej przez policjantów podczas spotkań z najmłodszymi,

· inauguracja książeczki „Bezpieczny Przedszkolak” połączona z finałem konkursu i wręczeniem nagród,

· wyposażenie funkcjonariuszy Policji w materiały profilaktyczne do realizacji działań (wydawnictwo „Bezpieczny Przedszkolak”, naklejki, maskotki „Policuś”, odblaski, itp.),

II. Działania skierowane do uczniów klas I-VI szkół podstawowych:

· zajęcia i prelekcje dla dzieci w wieku szkolnym pod kątem bezpiecznych zachowań, w tym bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przygotowania uczniów klas IV szkół podstawowych do uzyskania karty rowerowej,

· organizacja wojewódzkiego konkursu plastycznego dla uczniów klas I-II szkół podstawowych pod hasłem „Pierwszy dzień w szkole? Więc opowiem Ci o bezpieczeństwie”. Najlepsze 10 prac wykorzystywanych jest w książeczce profilaktycznej skierowanej dla uczniów rozpoczynających naukę w szkole pn. „Pierwszaki”,

· współudział Policji w organizacji i przeprowadzeniu eliminacji i finału wojewódzkiego „Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” dla uczniów szkół podstawowych,

· wydanie książeczek profilaktycznych: „Pierwszaki”,
„Dziewiątka” oraz „Bezpieczny Rowerzysta”,

· inauguracja książeczki „Pierwszaki” połączona z finałem konkursu i wręczeniem nagród,

· wyposażenie funkcjonariuszy Policji w materiały profilaktyczne do realizacji działań (książeczki, naklejki, maskotki „Policuś”, odblaski, itp.).

III. Działania skierowane do młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich:

· zajęcia z uczniami pod kątem uświadomienia konsekwencji, które niosą ze sobą zachowania agresywne i przemoc oraz różnego rodzaju uzależnienia. Przekazanie młodzieży podstawowej wiedzy prawnej oraz obowiązujących procedur postępowania w przypadku naruszenia norm prawnych,

· opracowanie pakietu edukacyjnego pn. „Bezpieczeństwo w Internecie” zawierającego prezentacje dla dzieci, młodzieży i dorosłych pod kątem bezpiecznego korzystania z Internetu,

· prowadzenie zajęć w szkołach z wykorzystaniem pakietu edukacyjnego pn.„Bezpieczeństwo w Internecie”,

· opracowanie prezentacji multimedialnej „Kibic” mającej na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży zasad uczestnictwa w imprezach sportowych.

· prowadzenie zajęć z uczniami celem promowania właściwych postaw i zasad kulturalnego kibicowania z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej „Kibic”,

· przygotowanie uczniów klas I gimnazjalnych do zdobycia karty motorowerowej,

· współudział w organizacji i przeprowadzeniu eliminacji i finału wojewódzkiego „Turnieju Motoryzacyjnego” dla uczniów szkół średnich,

IV. Działania skierowane do osób dorosłych:

· opracowanie „walizki narkotykowej” zawierającej broszury i materiały poglądowe. Walizka zawiera atrapy narkotyków i urządzenia służące do ich zażywania, które pomagają uświadomić dorosłym, jakie rzeczy znalezione przy dziecku powinny wzbudzić czujność i zaniepokojenie,

· opracowanie poradnika dla rodziców i wychowawców pn. „Informacje i wskazówki jak uchronić dziecko przed uzależnieniem” stanowiącego wyposażenie „walizki narkotykowej”,

· spotkania z nauczycielami, pedagogami, dyrektorami szkół i rodzicami z wykorzystaniem „walizki narkotykowej” oraz pakietu edukacyjnego pn. „Bezpieczeństwo w Internecie”,

· opracowanie pakietu edukacyjnego pn. „Bezpieczny Senior”,

· spotkania z osobami w podeszłym wieku z wykorzystaniem pakietu edukacyjnego „Bezpieczny Senior”, mające na celu uświadomienie osobom starszym mechanizmów dokonywanych oszustw, wyłudzeń i kradzieży.

Korzyści z zastosowania DP (efekty, wyniki, itp.)

· spadek liczby wypadków z udziałem dzieci i młodzieży,

· zwrócenie uwagi młodzieży gimnazjalnej na problem przemocy rówieśniczej,

· zwiększa świadomość dzieci i młodzieży w zakresie ogólno rozumianego bezpieczeństwa,

· kreowanie pozytywnego wizerunku Policji w oczach uczniów, rodziców i nauczycieli,

· podniesienie świadomości prawnej i wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Opolszczyzny.

Na przestrzeni ostatnich lat (program realizowany od 2007 roku) obserwujemy tendencję spadkową w kategorii nieletnich sprawców czynów karalnych: w 2012 roku na terenie województwa opolskiego policjanci ujawnili 1007 (2011 r. -1141, 2010 r. -1227) nieletnich sprawców, którym udowodniono popełnienie 1346 (2011r. -1472, 2010r. -1447) czynów karalnych. W porównaniu do 2011 roku nastąpił spadek o 134 ujawnionych sprawców oraz spadek o 126 czynów karalnych. W 2012 r. nieletni stanowili 7,0% (w 2011r. -7,7%, w 2010r. -8,6%) ustalonych osób podejrzanych. W 2012 roku na terenie województwa opolskiego policjanci ujawnili 35 (w 2011 r. - 38, w 2010 r. - 82) osób poniżej 13 roku życia, którzy popełnili 17 (w 2011r. - 28, w 2010r. - 32) czynów. W porównaniu do 2011 roku nastąpił zarówno spadek ilości ujawnionych osób, które nie ukończyły 13 r.ż. - o 3, jak i spadek ilości ujawnionych czynów niedozwolonych - o 11. Analizując sytuację w ruchu drogowym, należy podkreślić, że od kilku lat obserwuje się spadek liczby wypadków z udziałem dzieci i młodzieży. Liczba ofiar w przedziale wiekowym 0-14 lat spadła z 99 w roku 2008 do 74 w roku 2012, w przedziale wiekowym 15-17 lat spadła z 91 w 2008 roku do 54 w roku 2012. Ogólna liczba ofiar w przedziale wiekowym 0-17 spadła o 62 osoby z liczby 190 osób w roku 2008 do liczby 128 osób w roku 2012.

Sposób / metoda pomiaru wyników osiąganych w trakcie realizacji DP

Miernikiem efektywności realizowanych działań profilaktycznych ujętych w programie „Bezpieczne Dziś -Bezpieczne Jutro” są statystyki policyjne, zwłaszcza pod kątem liczby wypadków z udziałem dzieci i młodzieży oraz ilości czynów zabronionych popełnianych przez nieletnich i na nieletnich, a także ujawnione przypadki patologii i demoralizacji, znajdujące odzwierciedlenie w policyjnych statystykach.

Uniwersalność DP – ocena możliwości zastosowania w innych jednostkach Policji

Program jest uniwersalny, może być realizowany przez wszystkie jednostki Policji na terenie całego kraju.

W roku 2009 program „Bezpieczne Dziś – Bezpieczne Jutro” uzyskał rekomendację MSWiA i ujęty został na Liście Rekomendowanych Programów Profilaktycznych.

Zasoby niezbędne do zastosowania DP (techniczne, osobowe)

Osobowe:

· policjanci i pracownicy Policji realizujący w ramach obowiązków służbowych zagadnienia prewencji kryminalnej i ruchu drogowego, uczestniczący w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą.

· osoby-eksperci w swojej dziedzinie uczestniczący w opracowywaniu materiałów profilaktyczno-edukacyjnych, biorący udział w pracach komisji konkursowych.

Techniczne:

· sprzęt komputerowy niezbędny do przygotowania prezentacji multimedialnych, ulotek.

· opracowanie wydawnictw profilaktycznych.

Skutki finansowe zastosowania DP (ewentualny sposób finansowania)

· koszty związane z wydrukiem (ewentualnie z opracowaniem) książeczek profilaktycznych i materiałów edukacyjnych,

· koszty zakupu maskotek „Policuś”,

· koszty zakupu i wyposażenia walizek narkotykowych,

· koszty nagród dla laureatów konkursów plastycznych,

Sposoby finansowania:

· ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na podstawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy KWP w Opolu a Województwem Opolskim,

· ze środków Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

· ze środków Fundacji Pro-Lege w Opolu.

Dotychczasowy sposób propagowania/ upowszechniania DP

· strony internetowe jednostek Policji woj. opolskiego,

· lokalne media (prasa, radio, telewizja),

Wykonał:

Marcin Kosmala

starszy specjalista Wydziału Prewencji KWP w Opolu[1] Dobra praktyka – sposób wykonania zadania, uniwersalne rozwiązanie, praktyka pozwalająca na osiągnięcie wyznaczonego celu w sposób skuteczny (zrealizowano zaplanowane działania i osiągnięto zaplanowane wyniki; zgodny z ustalonymi założeniami) i efektywny (wykorzystane zasoby nie przewyższają osiągniętych wyników).

[2] Akt prawny o charakterze zewnętrznym lub wewnętrznym stanowiący podstawę do działania lub wspomagający wykonywanie czynności. Jeśli działanie jest oparte na wewnętrznym akcie zarządczym kierownika jednostki, należy przywołać tytuł, nr i datę aktu, np. Decyzja Komendanta Powiatowego Policji w/ nr /data.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »