Skip to content
Profilaktyka Oczami M這dzie篡 PDF Drukuj Email
05.02.2013.

Temat DP: „Profilaktyka Oczami M這dzie篡”

Podmiot zg豉szaj帷y DP

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Podmiot / komórka organizacyjna realizuj帷e DP

Wydzia Komunikacji Spo貫cznej

Komórka (jednostka) wiod帷a - odpowiedzialna za realizacj

Wydzia Komunikacji Spo貫cznej

Podmioty wspó逍racuj帷e w realizacji DP

Urz康 Marsza趾owski Województwa Zachodniopomorskiego

Fundacja „Razem Bezpieczniej” w Szczecinie

Osoba do kontaktów

w sprawie DP (z jednostki zg豉szaj帷ej)

telefon / fax. / e-mail

nadkom. Anna Lewandowska- Kasprzycka

091 82 11 415 / 91 82 11 412

Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy

Osoba do kontaktów

w sprawie DP (z jednostki realizuj帷ej)

telefon / fax. / e-mail

kom. Marzena Ma熥owiak- Pluta

91 82 15 208 / 91 82 11 412

Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy

Kryteria oceny DP

Opis

Obszar, w jakim zastosowana zosta豉 DP (podkre郵i w豉軼iwy)

a) prewencja

b) dochodzeniowo-郵edczy

c) post瘼owania administracyjne

d) kadrowo - szkoleniowy

e) logistyka

f) planowanie strategiczne i sprawozdawczo嗆

g) kszta速owanie wizerunku Policji

h) inne ………………………………………….

Publikacja DP w module: (niepotrzebne skre郵i)

ogólnodost瘼nym

wymagaj帷ym rejestracji

Podstawa prawna zadania realizowanego DP[1]

Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku

art. 1 pkt. 3

Cel realizowany przez zastosowanie DP

1. Przeciwdzia豉nie zachowaniom ryzykownym, zdarzeniom natury kryminalnej w鈔ód dzieci i m這dzie篡 naszego województwa.

2. Aktywizowanie 鈔odowiska szkolnego do promocji i propagowania zasad bezpiecze雟twa.

3. Promocja elementarnych zasad bezpiecze雟twa poprzez aktywizowanie m這dzie篡 i ich czasu wolnego.

4. Inicjowanie i wspieranie zaj耩 wychowawczych po鈍i璚onych bezpiecze雟twu w szkole.

Sk康 wzi窸a si inicjatywa w zakresie wypracowania DP (krótka diagnoza).

Inicjatywa powsta豉 w Wydziale Komunikacji Spo貫cznej KWP w Szczecinie w 2005 roku. Na pocz徠ku by to konkurs realizowany w ramach wspó逍racy z Urz璠em Marsza趾owskim w oparciu o umow partnerskiego programu. Z biegiem czasu i w zwi您ku z jego rozwojem, konkurs zaoferowa swoim odbiorcom równie szereg inicjatyw edukacyjnych. Inicjatywy te s adresowane zarówno do osób doros造ch jak i uczniów placówek o鈍iatowych.

Innowacyjno嗆 DP - ró積ica od dotychczasowego sposobu post瘼owania

Innowacyjno嗆 stanowi swego rodzaju kompleksowo嗆 przygotowanej oferty, która edukuje i daje szans wyra瞠nia opinii na temat bezpiecze雟twa oraz rozpropagowania najciekawszych pomysów w鈔ód mieszka鎍ów województwa.

Przedzia czasowy, w jakim DP by豉 / jest realizowana

Maj – grudzie

Krótka charakterystyka dzia豉 podj皻ych przy realizacji DP z uwzgl璠nieniem gównych etapów przedsi瞝zi璚ia oraz ról poszczególnych uczestników.

Etapy realizacji zadania:

1. Promocja konkursu. Druk plakatów i ulotek z którymi nale篡 dotrze do okre郵onych typów placówek o鈍iatowych naszego województwa. Informacja dociera równie w formie elektronicznej korespondencji, która jest adresowana bezpo鈔ednio do szkó i urz璠ów gmin.

2. Pokazowa lekcja wychowawcza realizowana w oparciu o prace konkursowe laureatów poprzednich edycji. Lekcja, ma przybli篡 nauczycielom i zainteresowanym osobom mo磧iwo軼i korzystania z efektów pracy laureatów poprzednich edycji konkursu. Adresowana jest do m這dzie篡 szkolnej.

3. Rekrutacja do konkursu „Profilaktyka oczami m這dzie篡”. Tworzenie listy, która pozwoli zaprosi zainteresowan m這dzie do udzia逝 w kolejnych etapach inicjatywy.

4. „Krótka lekcja bezpiecze雟twa”- propozycja edukacyjna adresowana do placówek, z której uczniowie zg這sili si do konkursu. Prowadzenie zaj耩 wychowawczych dla m這dzie篡 szkolnej w pe軟i w oparciu o materia造 konkursowe z poprzednich edycji, po陰czona z wystaw prac fotograficznych i graficznych laureatów konkursu.

5. Warsztaty tematyczne dla m這dzie篡 bior帷ej udzia w konkursie. Warsztaty w zakresie filmu, fotografii, grafiki realizowane s w po陰czeniu z przekazaniem informacji prawnych z zakresu odpowiedzialnego korzystania z w豉sno軼i intelektualnej i praw autorskich.

6. Warsztat dla opiekunów zg這szonej do konkursu m這dzie篡 pod nazw „Moda na dorastanie”, – czyli jak bezpiecznie funkcjonowa w dzisiejszym 鈍iecie. Warsztat dotyczy najistotniejszych wiadomo軼i z zakresu kategorii konkursowych regulaminu, które nauczyciele mog uwzgl璠ni w tworzeniu scenariuszy zaj耩 po鈍ieconych bezpiecze雟twu.

7. Realizacja konkursu „Profilaktyka oczami m這dzie篡” adresowanego do uczniów placówek o鈍iatowych w kategorii zdj璚ie, plakat, film. Zebranie prac konkursowych, ich ocena oraz wybór laureatów.

8. Wydawnictwa programowe z materia豉mi profilaktycznymi: p造ty DVD, kalendarze, foldery konkursowe. Wydawnictwa maj na celu szerok edukacj w obszarze bezpiecze雟twa oraz rozpropagowanie pomysów na bezpiecze雟two przedstawionych w pracach laureatów.

9. Wystawa prac konkursowych, po陰czona z emisj filmów m這dych profilaktyków. Uroczysto嗆 w trakcie której jest podsumowany konkurs a prace laureatów po raz pierwszy zostan upublicznione na skale województwa.

10. Dystrybucja materiaów profilaktycznych. Stworzone materia造 (wydawnictwa) mówi帷e o bezpiecze雟twie s przekazywane placówkom o鈍iatowym naszego województwa, nauczycielom, pedagogom oraz m這dzie篡 szkolnej w trakcie spotka policjantów jednostek terenowych w placówkach o鈍iatowych. Prezentowane s równie na stronach internetowych organizatora i partnerów a tak瞠 na ró積ych spotkaniach w trakcie których tematem przewodnim jest bezpiecze雟two i unikanie zagro瞠 w鈔ód m這dzie篡 województwa zachodniopomorskiego

Korzy軼i z zastosowania DP (efekty, wyniki, itp.)

Wzbogacenie dzia豉 profilaktycznych Policji, inspirowanie m這dych ludzi do aktywno軼i w obszarze twórczego wyrazu w豉snej opinii, wykorzystanie punktu widzenia osób do których kierowana jest praca profilaktyczna, rozpropagowanie ciekawych pomysów na mówienie o wspó販zesnych problemach i bezpiecze雟twie.

Sposób / metoda pomiaru wyników osi庵anych w trakcie realizacji DP

Liczba uczestników chc帷ych zaanga穎wa si w inicjatyw, opinia nauczycieli oraz opiekunów.

Uniwersalno嗆 DP – ocena mo磧iwo軼i zastosowania w innych jednostkach Policji

Projekt jest uniwersalny, mo積a go realizowa na terenie ca貫go kraju, w ka盥ym województwie.

Zasoby niezb璠ne do zastosowania DP (techniczne, osobowe)

Zespó trzech osób (organizatorzy) oraz zaproszeni specjali軼i z dziedziny filmu, fotografii i grafiki. Sale dydaktyczne, sprz皻 multimedialny. Pozyskane 鈔odki finansowe na realizacj inicjatywy pozwalaj帷e na zakup nagród, wynajem sal oraz przygotowanie materiaów wydawniczych.

Skutki finansowe zastosowania DP (ewentualny sposób finansowania)

Projekt finansowany jest ze 鈔odków Wojewódzkiego Programu Przeciwdzia豉nia Uzale積ieniom.

Dotychczasowy sposób propagowania/ upowszechniania DP

Strony internetowe organizatora i partnerów, lokalne media oraz w trakcie bezpo鈔ednich spotka w placówkach o鈍iatowych.

Wykona:

kom. Marzena Ma熥owiak- Pluta

Wydzia Komunikacji Spo貫cznej KWP w Szczecinie[1] Akt prawny o charakterze zewn皻rznym lub wewn皻rznym stanowi帷y podstaw do dzia豉nia lub wspomagaj帷y wykonywanie czynno軼i. Je郵i dzia豉nie jest oparte na wewn皻rznym akcie zarz康czym kierownika jednostki, nale篡 przywo豉 tytu, nr i dat aktu, np. Decyzja Komendanta Powiatowego Policji w/ nr /data.

 
« poprzedni artyku   nast瘼ny artyku »